Köszöntő

Az általános iskola története

A régi időkben a kolostorokban és a plébániai templomokban történt a fiatalok nevelése. Nem tanítottak sem írást, sem olvasást. Az iskolák lényegében a fiatalok erkölcsi nevelését szolgálták.
Bánhorváton régen katolikus és református iskola működött, Bánfalván pedig református iskola volt egy-egy tanteremmel és szolgálati lakással.
Az osztályokban összevont 1-4 évfolyamos oktatás folyt. A bánfalvai iskolában a képzés öt évig tartott, ez a fejlettség jele volt a XVIII. században.
1948 nyarán történt meg az iskolák államosítása. Bánhorváton az egyházi iskolák megszüntetése után megalakult a Körzeti Állami Általános Iskola.
Bánhorvát, Bánfalva, Nagybarca és Kisbarca települések felső tagozatos tanulói mindannyian Bánhorvátiba kerültek. A hatosztályos kötelező oktatást is ekkor emelték fel nyolcosztályosra.
A körzetesítés után nagy lett a tanteremhiány a községben. Ekkor kezdődött meg a jelenlegi általános iskolai épület felépítése. Először két tantermet és igazgatói irodát építettek, majd – két ütemben – még két-két tanteremmel sikerült fejleszteni az iskolát. Végül 1990-ben négy emeleti tanteremmel bővítették az iskolát, s így lehetővé vált az egyműszakos, délelőttös tanítás 10 osztállyal.
Az iskola tanulóinak létszáma az utóbbi évtizedekben tartósan 200 fő fölött volt. Három-négy év alatt a gyermekek létszáma fokozatosan kevesebb lett. Jelenleg 177 fő. Emiatt a tantestület tagjainak létszáma is 18 főről 15 főre csökkent.
2000. április 18-án községünk átvehette a millenniumi zászlót, amelyet Kőrösi Orsolya a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára adott át. Délután az általános iskolában özv. Kárpáti Zoltánné nyugdíjas pedagógus a Bánhorváti Falumúzeum Alapítvány nevében zászlót adományozott az iskolának, melynek felirata: Kazinczy Gábor Általános Iskola Bánhorváti. Ezzel iskolánk felvette a nagy reformkori szónok, irodalmár és politikus Kazinczy Gábor nevét.
Iskolánk tanulói ezentúl április 18-án minden évben megkoszorúzzák Kazinczy Gábor emléktábláját a Platthy-kastély kertjében. Ezen a napon hagyományosan tanulmányi versenyt is rendezünk a környező iskolák részvételével.
2007. szeptember 1-jétől Bánhorváti, Nagybarca, Vadna önkormányzatai társulást kötöttek a közoktatási feladatok ellátására. Intézményünkben folyik általános iskolai nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamon. Intézményegységenként csatlakozott a társuláshoz a nagybarcai óvoda 2 csoporttal. Ennek eredményeként az intézményünk új neve: Kazinczy Gábor Általános Iskola és Óvoda.

Iskolánk egyéni arculata

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.”
/Ady Endre/

Egy-egy iskola hírneve, a róla alkotott kép mögött számos tényező húzódik meg. Ilyenek például a tanárok nevelő munkája, az iskola gazdálkodásához biztosított költségkeret, az iskola vezetése, az iskola szelekciós kritériumai, az iskola vonzáskörzetének szociológiai, gazdasági jellemzői, médiával való kapcsolata.
Az iskola imázsának tudatos kialakítása vezetési funkció. A PR-tevékenység kialakításánál abból a vitathatatlan tényből kell kiindulnunk, hogy az iskola embernövelő nevelő intézmény.
Az ember és a környezet kölcsönhatási rendszerében állandó interakció van a tanulók és az iskola között: valamint az iskola és a társadalmi környezet között.

A jó iskola a külső társadalmi hatásokat építővé tudja tenni és ezekkel is tudja erősíteni a saját egészséges nevelő hatásait a tanulókban. Az iskola mint szellemi erőközpont, mint egész az „ethosz”-án keresztül ragadható meg.
Az iskola ethosza nem elvont eszme, hanem nagyon is valóságos konkrét erő. Ez az iskola „személyiségének”, sajátos arculatának kisugárzásának a magva.
Az iskola külső és belső hatásai az iskola ethoszán keresztül válnak építő, fejlesztő erővé.

Iskolaethosz lényegének összefoglalása:

• A mindenkor adott társas érzelmi légkör együttérzésre, együttműködésre és a jó emberi kapcsolatokhoz ad lehetőséget. Az iskolába járást teszi vonzóvá.

• A kognitív légkör hasznos tevékenységre, igényes, erőfeszítéssel szerzett tudásra, érdeklődés kielégítésére ösztönöz. A tanulást teszi vonzóvá.

• Az erkölcsi légkör megbízhatóságra, felelősségvállalásra, értékkövetésre, normatartásra, saját értékrendszer kialakítására és ennek megfelelő önértékelésre, magatartásra ösztönöz. A saját jellem kialakítását, az erkölcsi-akarati tényezők erősítését teszi vonzóvá.

Az iskola karaktere megnyilvánul az iskola nevelési stílusában, érték-és szokásrendjében.

Az iskolának sajátossága, saját arculata kell, hogy legyen. Ez differenciálással dönthető el: mi az, ami csak ajánlás, mi az ami elvárás, s mi az ami követelmény. Ezeknek területe, aránya adja a sajátos arculatot.

A sajátos arculat azzal kezdődik, hogy az iskolát a gyermekek értéknek érzik. A „mi iskolánk” s a demokrácia is a kölcsönös megbecsülés és tisztelet légkörében alakul ki.
Az iskolánk neve, iskolánk névadója megfelel az iskola profiljának. Az iskola értékei és a névadó emberi erényei, értékei összhangban állnak egymással.

„Az iskolaethosz akkor válik a gyermek, a gyermek jellemének részévé, mikor az, amit az iskola közvetített számára, már a gyermekcsoport saját néma törvénye, mely szerint a szívük ver,” – állapítja meg Kozéki Béla.
Ez az ethosz valójában az iskola eszménye. Minden iskolának legyen eszménye, olyan, mely egy életre tartást ad. Ez az eszmény az, amely már az iskolába járás idején, s később öregdiákként is úgy hat, hogy nem tudják tanulóink nem szeretni, hanem csak szeretni és tisztelni iskolánkat.

Küldetésnyilatkozat

Legfontosabb célunk a tanulók ismereteinek fejlesztése, a tanterv követelményeinek teljesítése. Fontos a gyermeki személyiség tiszteletben tartása. A település egyetlen iskolájaként felvállaljuk, felzárkóztatva, tehetséget gondozva a hozzánk beiratkozó tanköteles tanulók oktatását, képzését. Mivel tárgyi feltételeink meglehetősen szűkösek, jelenleg legfőbb célunk és feladatunk lesz egy olyan alaptudás átadása, amellyel felkészíthetjük tanulóinkat a következő iskolafokozatra. Arra is törekszünk, hogy intézményünk nyitott, demokratikus szellemű legyen. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink számára a tanítás mellett vonzó és tartalmas programokat szervezzünk, /versenyek, teadélutánok, vetélkedők, stb/.

Pedagógiánkat meghatározó értékek

• a megszerzett ismeretek praktikus alkalmazása
• korszerű műveltség megszerzése, alkalmazható nyelvtudás
• igényesség, az esztétikum iránti érzékenység az élet minden területén
• kreativitás, kezdeményezés, önmegvalósítás
• felelős közösségi magatartás, hazafiság
• egészséges életmód
• a munka tisztelete
• hagyományőrzés

Pedagógiánk új típusú értékei

• minden gyerek tanulni akar, és ebben támogatnunk kell, kötelességünknek kell tartanunk a nehézségekkel küszködők segítését, a problémák megoldásában
• minden gyermek ér el valahol sikereket, ezt észre kell vennünk és dicsérettel jutalmaznunk
• a pedagógiai folyamatban minden módszernek helye van, amelyik eredményre vezet
• a tanár, a tanuló közösségben segítő és támogató, nemcsak vezető és irányító
• az iskolában félelemnek helye nincs

Iskolánk nevelési, oktatási céljai

a. Tanulóinkból tanult és tanulni tudó, művelt és művelődést igénylő fiatalok váljanak.
• Sajátítsák el az önálló tanulás technikáját
• Rendelkezzenek a megszerzett tudás alkalmazásának képességével
• Az alapműveltség meghatározó elemeinek közvetítése, a kulturális alapkészségek elsajátíttatása
1. matematikai – logikai
2. anyanyelvi – kommunikációs
3. idegen nyelvi
4. művészeti
5. számítástechnikai
b. Életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek képességeik, alakuljon ki helyes énképük.
• aktivitásuk
• kreativitásuk
• beszéd- és helyesírási készségük
• manualitásuk, technikai képességeik
• mozgáskultúrájuk
• jellemezze őket: érdeklődés, nyitottság, rugalmasság, egyéni látásmód, szépérzék, az önkifejezés igénye
• fontos cél a tanulók érzelmi nevelése
• alakuljon ki bennük a helyes értékrend és az önnevelés szándéka
c. Tanulóink készüljenek fel a továbbtanulásra, tervezett, választott pályájukra és a munkavállalói szerepre. Rendelkezzenek az alapvető mezőgazdasági, kertgazdálkodási, háztartástani ismeretekkel a napi feladatok gyakorlásához.
• eredményesen illeszkedjenek be a középiskolai körülmények világába
• legyenek munkára neveltek
• a technikai eszközöket tudják rendeltetésszerűen használni
d. Tanulóink magatartása legyen kulturált, vállalja az általános emberi értékeket, képesek legyenek az erkölcsi normákat felismerni és betartani.
• sajátítsák el a kulturált magatartás alapformáit
• legyen fejlett, kötelesség és feladattudatuk
• alakuljon ki bennük a tudás becsülete, a fizikai munka tisztelete
e. Alakuljon ki bennük az egészséges életmód igénye, és képessége, váljanak felkészültté a családi életre.
• a tanulóknak meghatározott csoportja szerint váljon igényükké a mindennapos testedzés (aerobik, kerékpár, futás, labdajátékok)
• helyes egészségügyi szokások kialakítása, beleértve a személyi higiéniát, a környezet iránti igényességet, a helyes életmódot
• ismerjék a korszerű családtervezés lehetőségeit, tudatosan készüljenek a családi életre


Kréta e-ügyintézés

Tisztelt Szülők!

A Kréta-rendszerben lehetőség van az elektronikus üzenetváltásra pedagógusok és szülők között.

KRÉTA   E-napló

A Kréta e-ügyintézés oldalon lehetőség van a beiratkozással, kiiratkozással, tanulmányokkal és bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre.

KRÉTA e-ügyintézés